Skip to content

Republic / Artiklar /

Artikeln uppdaterad 2021-04-14.
Skriven av Christofer Sandin.

10 tips för bät­tre webbsidor

Är dina sidor lån­ga, innehåller de myck­et text eller känns de oor­gan­is­er­ade och tråki­ga? Om en sida ser för kom­pakt ut risker­ar den tyvärr att inte bli läst alls. Nedan är tio konkre­ta sätt för att göra din webb­si­da över­skådlig, bät­tre organ­is­er­ad och mer lättläst.

  1. Min­dre text. Skriv ämnesspeci­fikt, skriv inte en bok.
  2. Kor­ta sty­ck­en. Sty­ck­ein­dela ofta och und­vik på så vis sto­ra block av text som lätt skräm­mer iväg besökare.
  3. Kor­ta meningar. Kor­ta meningar är lättare att läsa och läm­par sig bra för webben.
  4. Lis­tor. Lis­tor for­mat­er­ade på rätt sätt gör din sida lufti­gare och infor­ma­tio­nen lättare att överblicka.
  5. Tabeller. Tabeller är ett bra sätt att reduc­era antalet ord och gör det lättare att se sam­band och relationer.
  6. Bilder. Bilder kan använ­das både för att lät­ta upp sidan och för att delge information.
  7. Använd exem­pel. Alla gillar exem­pel, de är ofta väldigt bra som kom­ple­ment och ofta upp­skat­tade av läsaren.
  8. Rubrik­er och under­rubrik­er. Bra rubrik­er och under­rubrik­er hjälper läsaren att få en överblick över innehål­let på sidan. Under­rubrik­er ska­par ock­så lite luft på sidan vilket får den att fram­stå som min­dre kompakt.
  9. Innehålls­förteck­n­ing. Att göra en innehålls­förteck­n­ing av rubrik­er­na på sidan är ett bra sätt att ge läsaren en överblick över län­gre sidor.
  10. Låt tex­ten andas. Aktivt tom­rum (white space på engel­s­ka) gör att din sida känns lufti­gare och kan använ­das för att avgrän­sa delar visuellt och ska­pa struk­tur utan att använ­da lin­jer eller annan grafik.

Lyc­ka till med skrivandet.

Relaterade artiklar