Skip to content

Republic / Artiklar /

Artikeln uppdaterad 2021-04-14.
Skriven av Christofer Sandin.

Affärsnyt­ta med webb­stan­dards och tillgänglighet

Det finns mån­ga förde­lar med att utveck­la till­gäng­li­ga webb­platser, både tekniska och affärsre­lat­er­ade, och nedan ges min syn på både de ekonomiska och affärsre­lat­er­ade anled­ningar­na till att utveck­la på det­ta sätt. Eller mer konkret, vad tjä­nar egentli­gen våra kun­der på till­gäng­lighet och webbstandards?

Det är alltid svårt att upp­skat­ta hur myck­et pen­gar eller good will” du tjä­nar på att göra på ett visst sätt jäm­fört med ett annat, fram­förallt efter­som du i slutän­dan oftast bara realis­er­ar det ena av tillvä­gagångssät­ten. Men när det finns sätt som ger fler till­gång till infor­ma­tio­nen och sam­tidigt gör det enklare för alla att ta del av den utan att det kostar extra, känns valet enkelt. 

Vadå stan­dards och tillgänglighet?

Efter­som det finns så mån­ga oli­ka sätt att utveck­la på för webben idag, så skil­jer sig ett mod­ernt tillvä­gagångssätt gan­s­ka myck­et mot ett förål­drat sätt. Fram­förallt så kan vi idag använ­da HTML som det var tänkt, till att struk­tur­era upp infor­ma­tion, och sam­tidigt göra snyg­ga detal­jer och fokusera på design genom de tekniker som är anpas­sade för det­ta. För i den takt som webben väx­er idag har man inte råd med att tum­ma på varken det ena eller det andra.

Men vil­ka konkre­ta förde­lar innebär det för dig som kund om din webb­plats är kon­struer­ad med hjälp av stan­dards? Och vad vin­ner du eller ditt bolag på att den är utveck­lad för att vara till­gäng­lig för så mån­ga män­niskor som möjligt?

En till­gäng­lig webb­plats gyn­nar inte bara män­niskor med fysiska funk­tion­shin­der (vilket mån­ga tyvärr verkar tro) utan även alla de med lite ned­satt syn som skulle vil­ja öka textstor­leken lite, de som sur­far på webben med sin mobil­tele­fon, de som sit­ter med gam­la dator­er och äldre pro­gram samt alla de som inte sit­ter på en snabb inter­ne­tup­p­kop­pling. Lägg sedan till att alla de som av oli­ka anled­ningar inte sur­far på webben som de fles­ta andra (de som är blin­da, färg­blin­da, har motoriksvårigheter, etc) erb­juds en väsentligt bät­tre upplevelse som en ren bonus.

Konkre­ta exem­pel på förde­lar med till­gäng­lighet och standards

Här är en lista med de förde­lar som du kan dra nyt­ta av – utan att utveck­lingsti­den behöver bli län­gre – om du anl­i­tar någon som kan sitt område. Det­ta är fram­förallt de affärsre­lat­er­ade förde­lar­na, är du mer intresser­ad av de tekniska förde­lar­na kan du läsa om det­ta i våra andra artiklar.

  • Webb­plat­sen blir enklare att upp­dat­era och byg­ga ut eller förän­dra vid ett senare tillfälle. Genom att sep­a­r­era design, innehåll och beteende blir webb­plat­sen enklare att arbe­ta med och det under­lät­tar utveck­ling och underhåll.
  • Dina rubrik­er, tex­ter och tabeller behåller sin struk­turel­la mening. Även Google vet allt­så vad som är en rubrik och vad som är bröd­text. Sparar du dessu­tom infor­ma­tio­nen i en data­bas eller på något annat bra sätt kan du enkelt åter­an­vän­da infor­ma­tio­nen vid andra tillfällen. Och, skulle du inte vara nöjd med ditt nuvarande samar­bete så är det enkelt att fly­t­ta över infor­ma­tio­nen till näs­ta, så du min­skar allt­så sam­tidigt ditt beroende av en speci­fik leverantör.
  • Sidor­na lad­das snab­bare och tekniken utnyt­t­jas effek­ti­vare. Seman­tisk HTML gör att sidor­na blir min­dre sam­tidigt som exter­na CSS- och JavaScript-fil­er sparas i använ­darens cacheminne.
  • Du kan ha en käl­la med infor­ma­tion som du des­ig­nar på oli­ka sätt beroende på om tex­ten skall visas på skär­men, skri­vas ut på pap­per eller visas på en mobil­tele­fon. Med hjälp av CSS kan du definiera oli­ka stil­mal­lar för sam­ma innehåll vilket innebär att du slip­per redun­dans och bara behöver upp­dat­era på ett ställe.
  • Det bäs­ta sät­tet att ska­pa möj­ligheter till en fram­skri­den plac­er­ing i sök­mo­tor­erna som Google eller Bing är att byg­ga struk­tur­erade webb­platser med bra innehåll och göra det­ta med hjälp av webb­stan­dards. Är sidan byg­gd med fokus på till­gäng­lighet gyn­nas alla besökare, även sök­mo­tor­ernas spind­lar som index­er­ar webben. Google brukar till och med kallas webbens vik­ti­gaste blin­da besökare”.
  • Fler besökare. Av sam­ma anled­ning som ovan, bät­tre sök­mo­tor­plac­eringar bor­de leda till ökad trafik, eller hur?
  • Din webb­plats funger­ar myck­et bät­tre i oli­ka web­bläsare och på oli­ka plat­tfor­mar. Genom att definiera upp vilken HTML-stan­dard sidan använ­der kan web­bläsaren rita upp sidan på det sätt som utveck­laren har tänkt, det­ta ger större kom­pat­i­bilitet mel­lan oli­ka web­bläsare och operativsystem.

Lagstadgat

I mån­ga län­der, däri­b­land USA och Kana­da, är det redan lag på att alla myn­digheters webb­platser skall leva upp till de till­gäng­lighet­skri­terier som finns i något som kom­mit att kallas Sec­tion 508”. I Eng­land finns sedan mars 2006 Pub­licly Avail­able Spec­i­fi­ca­tion” (PAS78), vilken har unge­fär sam­ma mål.

Även i Sverige finns det idag rik­tigt bra och upp­dat­er­ade rik­tlin­jer. Vägled­nin­gen 24-tim­mar­swebben” innehåller rik­tlin­jer för utveck­ling av webb och e‑tjänster i offentlig sek­tor och beskriv­er såväl prob­le­mom­rå­den som lös­ningar och rek­om­men­da­tion­er. Att rik­tlin­jer­na är utveck­lad för offentlig sek­tor hin­drar givetvis inte före­tag att använ­da sig av dessa för att få mod­ernare, effek­ti­vare och mer till­gäng­li­ga webbplatser. 

Avs­lut­ningsvis

Webb­stan­dards och till­gäng­li­ga webb­platser har inte bara tekniska förde­lar utan även en rad ekonomiska. De förde­lar som pre­sen­ter­ats ovan är bara några av dessa. 

Slut­sat­sen blir dock den­sam­ma, det finns konkre­ta exem­pel på både affärsnyt­ta och på ekonomiska förde­lar med till­gäng­lighet – det gäller bara att du vet till­räck­ligt myck­et så att du kan förk­lara dessa för dina kun­der på ett bra sätt.

Relaterade artiklar