Skip to content

Republic / Artiklar /

Artikeln uppdaterad 2021-04-14.
Skriven av Christofer Sandin.

Använd tabeller istäl­let för ord

Det finns mån­ga förde­lar med att använ­da tabeller på webben. De är över­skådli­ga, under­lät­tar vid jäm­förelse av oli­ka uppgifter och ger oss ock­så möj­lighet att kor­ta ner innehål­let och kas­ta bort onödi­ga ord. Läs om när, hur och var­för du kanske bor­de använ­da tabeller.

Innehål­let nedan är till stor del häm­tat från boken Let­ting Go of the Words” av Jan­ice Redish. En myck­et läsvärd bok om hur man skriv­er för webben, även om omslaget kanske är bland det fulaste som någon­sin gjorts…

Tabeller är bra för översikt

Tabeller är effek­ti­va på webben efter­som de gör att vi kan ta bort de ord som inte direkt bidrar till den infor­ma­tion vi vill förmed­la. Tabeller är ock­så mer över­skådli­ga än textsty­ck­en vilket gör att besökaren snab­bare kan se sam­band, jäm­föra oli­ka uppgifter och till­go­dogöra sig informationen. 

Jäm­för föl­jande exempel:


Hastighets­gränser i kollektivtrafiken Innan­för Vall­graven gäller 30 km/​h för spår­vagn och buss. Vid hållplat­ser­na gäller 15 km/​h. Utan­för Vall­graven gäller 50 km/​h och vid hållplats 20 km/​h. På Götaälvbron är det max 20 km/​h.


Hastighets­gränser i kollektivtrafiken
Plats Hastighets­gräns Hastighets­gräns vid hållplats
Innan­för vallgraven 30 km/​h 15 km/​h
Utan­för vallgraven 50 km/​h 20 km/​h
Götaälvbron 20 km/​h

Även för ovanstående gan­s­ka enkla exem­pel kan vi se hur infor­ma­tio­nen i en tabell blir mer över­skådlig och lättare att ta till sig.

Tabeller är bra för siffror

Har du siffror som du vill jäm­föra är tabeller oftast ett bra alter­na­tiv. Kolum­n­er i en tabell vis­ar på någon form av jäm­förelse eller rela­tion. Har du flera meningar skriv­na efter mön­stret om, så” är det ofta lämpligt att pre­sen­tera infor­ma­tio­nen i en tabell istället. 

Exem­pel:


Vid köp under 250 kr är frak­tkost­naden 50 kr, mel­lan 250 kr och 500 kr är frak­tkost­naden 30 kr. Hand­lar du för över 500 kr är det gratis frakt”. 


Köp­sum­ma Frakt
Upp till 250 kr 50 kr
250 kr till 500 kr 30 kr
Över 500 kr Gratis frakt

Föregående mening är allt­så ett typiskt exem­pel på mön­stret om, så” och infor­ma­tio­nen kan med fördel pre­sen­teras i en tabell som ovan. Vid om, så” fall är det vik­tigt att om”-delen bil­dar den vän­stra kolum­nen och så”-delen den högra. 

Utseende

När det gäller utseen­det på tabeller finns det några sak­er man kan tän­ka på. 

  1. Helst av allt så bör inte tabeller­na vara bredare än att de får plats utan att besökaren behöver scrol­la horison­tellt för att se hela tabellen.
  2. Und­vik allt­för lån­ga tabeller. För att förstå hur infor­ma­tion i en tabell relat­eras till varan­dra används kolum­n­rubrik­er överst i var­je kol­umn. I en tabell med mån­ga rad­er risker­ar man att hela tabellen inte får plats på skär­men vilket gör den svårare att använda. 
  3. Genom att utseen­demäs­sigt for­mat­era sin tabell på rätt sätt under­lät­tar man för besökaren att ta del av infor­ma­tio­nen. Und­vik tjoc­ka lin­jer mel­lan kolum­n­er eller runt celler i tabellen efter­som tabeller används för att se rela­tion­er över en rad. 

Relaterade artiklar