Skip to content

Republic / Artiklar /

Artikeln uppdaterad 2021-02-19.
Skriven av Anders Wideskott.

Digital lagring av dina foton

När vi nu tagit steget från det analoga så kan man ta tusentals bilder på semestern och massvis med exponeringar på ett och samma motiv - utan att bli ruinerad på kuppen.

Observera: Det­ta är en lite äldre artikel, skriv­en för ett par år sedan, men de fles­ta sak­er som artikeln tar upp är ändå aktuel­la än idag.

Idag sit­ter de fles­ta av oss med en dator fylld till bred­den med foton från semes­trar och högtider sedan det invester­ades i den där dig­i­ta­la kameran. 

Van­ligtvis så kanske man inte lagt de där tim­mar­na som man hade tänkt för att struk­tur­era upp alla foton i map­par utan de lig­ger fort­farande lite här och där med kryp­tiska namn. 

Sedan hän­der en dag det där som inte får hän­da. Datorns hård­disk kraschar eller så blir den bär­bara datorn stulen och den där säk­er­het­skopierin­gen som var­it plan­er­ad de senaste åren har helt enkelt inte bliv­it av… 

Det­ta sce­nar­i­ot har jag fått åter­berät­tat otal­i­ga gånger, så tanken är att den här artikeln skall inspir­era er att få tum­men ur och göra något åt sit­u­a­tio­nen innan det är för sent.

Back­up

Det finns idag en upp­sjö oli­ka tjän­ster som erb­jud­er en säk­er lagring av dina foton och flera av dessa erb­jud­er även mån­ga kringtjän­ster när bilder­na väl lig­ger upplad­dade. Jag valde efter myck­et tes­tande till sist fototjän­sten Flickr och den kom­mer använ­das som exem­pel i den här artikeln. 

Oavsett vilken tjänst ni väl­jer så är det ett stort steg framåt mot målet att få ord­ning på sina foton och kun­na sova tryg­gt med vet­skapen om att det finns en säk­er back­up ifall något skulle hän­da. Jag har själv lärt mig av mina mis­stag (och vän­ner och kol­le­gors). Jag vet i ärlighetens namn inte heller om inte övergån­gen till det dig­i­ta­la till och med gjort det enklare att begå mis­sta­gen. För visst är det myck­et lättare hänt att råka radera en mapp på datorn än att elda upp ett album som står i bokhyllan? 

Innan dig­italk­a­m­er­an fanns i min ägo så hade jag alla mina framkallade neg­a­tiv insat­ta i en pärm och de fles­ta foton var insat­ta i fotoal­bum. Jag vis­ste var de fanns, men risken att det skulle bli en eldsvår­da som skulle för­vand­la dem till en liten hög av aska fanns alltid. 

Usch, jag kan få en klump i magen bara av tanken på att alla mina före­vi­gade min­nen skulle kun­na försvin­na på ett ögonblick men hur ofta gjorde jag dub­bla kopi­or på mina foton och för­va­rade dessa kopi­or på ett säk­ert ställe? Ytterst säl­lan. Idag tags det dessu­tom så väldigt mån­ga fler foton än vad vi gjorde när man behövde beta­la för framkall­ning och kopi­or, så det är hög tid att ta tag i prob­lemet. De av er som tag­it ett steg i rätt rik­t­ning har kanske kopier­at sina foton till CD-skivor, min­nesko­rt eller till en extern hårdisk. Men hur ofta görs det­ta? Bara bilder­na från den senaste semes­tern skulle ju vara förö­dande att bli av med, eller hur? Och, oavsett vil­ka media man lagrar dem på så är de lika sår­bara som fotoal­bu­men om något hän­der i hemmet. 

What to do? Jo, du skall lagra kopi­or på bilder­na på något tryg­gt ställe långt från hem, tän­da ljus och efter­festen (du vet den med ett glas bal­anserande på datorn innehål­lande ALLA dina foton).

Nu har vi betat av så väl risker­na i hem­met och ett par old school-lagringsalter­na­tiv, så låt oss hop­pa fram till nutid och bekan­ta oss med lite mod­ernare alter­na­tiv; mod­e­flu­gan som lan­dat och inte lär läm­na oss på ett bra tag: The Inter­net”.

Lagra foton online

Det finns idag, som sagt, ett fler­tal tjän­ster för att lagra dina foton på någon serv­er så de inte enbart lig­ger på din dators hårdisk. Hos flera av dessa tjän­ster så får du dessu­tom till­gång till smidi­ga alter­na­tiv att pre­sen­tera utval­da foton för släkt och vän­ner. Per­son­li­gen så var back­up-syftet det mest primära, även om möj­ligheten att pre­sen­tera fotona på ett smidigt sätt var intres­sant i vis­sa lägen. Jag har tes­tade ett flera oli­ka fototjän­ster och sam­man­fat­tat så sök­te jag en tjänst som skulle vara

 • smidigt att lad­da upp fotona till och jag skulle kun­na lad­da upp sto­ra mängder på en gång utan att sit­ta vid datorn och vakta.
 • en etabler­ad tjänst så jag inte skulle behövde fly­t­ta mina foton ifall tjän­sten lades ner.
 • ett alter­na­tiv med ett frikostigt utrymme så att jag kunde lad­da upp så sto­ra orig­i­nal­fil­er som möjligt.
 • prisvärd, med tanke på att jag kom­mer behö­va beta­la för tjän­sten mån­ga år framöver.
 • göra det enkel att kat­e­goris­era mina foton i pri­va­ta eller pub­li­ka album.

Flickr

Jag valde till sist tjän­sten Flickr som har ett stort och engager­at com­mu­ni­ty som gör det möjligt för använ­dare att ska­pa och använ­da sig av diskus­sion­s­grup­per samt kom­mentera bilder och videok­lipp. Flickr-tjän­sten lanser­ades 2004 av det kanaden­siska före­taget Ludi­corp, men togs över av amerikan­s­ka Yahoo! år 2005. Idag får det nog ses som en av de mest omta­lade online-tjän­ster­na för fotografer och fotoin­tresser­ade. Föru­tom att du får organ­is­er­at dina foton och en säk­ert back­up så har Flickr mån­ga bra kom­plet­terande funktioner

 • Du kan få dina bilder framkallade på pap­per eller sät­ta ihop en fin kalender.
 • Du kan enkelt pub­licera dina bilder på din hemsida/​blogg.
 • Du kan få plac­er­arat dina bilder på en värld­skar­ta (beroende på vart du tag­it dem).
 • Du kan tag­ga” dina bilder med söko­rd för att enklare hit­ta dem.
 • Andra Flickr-medlem­mar kan skri­va kom­mentar­er på dina bilder (du kan själv väl­ja att begrän­sa vem som får göra det)*.

* Flickr har en rad möj­ligheter till integritetssky­dd för att ge dig kon­troll över de foton du pub­licer­ar genom tjän­sten. Pub­li­ka foton kan ses av vem som helst, och pri­va­ta kan ses endast av din familj och vän­ner. För att någon ska kun­na se dina pri­va­ta foton måste den först öpp­na eget Flickr-kon­to. När denne någon väl är på Flickr, måste du läg­ga den som en av dina kon­tak­ter och beteck­na dem som familj” eller vän”.

Några grund­funk­tion­er hos Flickr när det gäller sor­ter­ing av dina upplad­dade foton:

 • Flickr låter dig organ­is­era dina foton i något de kallar för set. Sets är som map­par eller fotoal­bum, där du kan plac­era alla sam­man­hörande foton. Du har helt fria hän­der när det gäller hur du organ­is­er­ar dina foton. Exem­pelvis så väl­jer du att sortera dem utifrån hän­delser, tex Semes­tern i Rom” som innehåller alla foton som togs under resan. Eller så väl­jer du mer generel­la som: per­son­er, platser, saker.
 • Sedan finns något som kallas för col­lec­tions (sam­lin­gar). En col­lec­tion kan i sin tur innehål­la flera sets eller andra col­lec­tions. Jag har valt att ska­pa en col­lec­tion för var­je år 2001”, 2002” osv. Där har jag sen lagt alla sets från de åren. Det finns säk­ert andra kreati­va lös­ningar på det­ta, men det pas­sade mig bra.
 • Du kan väl­ja att använ­da sk tag­gar för att mär­ka upp dina och andras mate­r­i­al vilket under­lät­tar vid sökn­ing. Tex, nam­net på per­so­n­en på bilden”, årsti­den” eller kanske färgton”.

Oavsett om du väl­jer att plac­era bilder­na i set eller col­lec­tions så är det­ta enbart ett sätt att mär­ka upp (tag­ga) alla bilder som finns upplad­dade. Det är inte som på din dator där du fysiskt” väl­jer att fly­t­ta bilder­na till en speciell mapp. Det­ta gör att sam­ma bild kan lig­ga i flera oli­ka sets. Tex så kan du sam­la alla fiske­bilder” i en och sam­ma mapp och pre­sen­tera för dina oly­ck­li­ga vän­ner som föd­des utan den fiske­ly­c­ka du själv besit­ter. De får sen en adress till fotoal­bumet att gå till och där kom­mer alla nya fiskar dyka upp i takt med att du tag­gar dem.

Att ska­pa ett Flickr-konto

En sak som tyvärr är lite omständligt med att kom­ma igång med Flickr är att du måste ha ett Yahoo!-email. Den enkla förk­larin­gen är att Yahoo! idag äger Flickr och vill där­för att du reg­istr­eras hos dem . Är det så att du hellre vill ha din van­li­ga epost-adress associer­ad med ditt Flickr-kon­to kan du, när du väl är medlem, läg­ga till den istäl­let. Flickr har två typer av medlemskap:

 • Ett begrän­sat gratiskon­to. Där är det begrän­sat till att läg­ga upp 100 MB bilder per månad, och endast de 200 senast tillag­da fotona visas. Du är även begrän­sad till att dela ut de lågup­plös­ta ver­sion­er­na av foton. Med ett gratiskon­to kan du organ­is­era dina foton i upp till 3 oli­ka set (album).
 • Ett Pro-kon­to som kostar pen­gar. Där kan du lad­da upp obe­grän­sat antal foton (upp till 10 MB/​foto), organ­is­era ett obe­grän­sat antal set (album). Du har möj­lighet att arkivera den högup­plös­ta ursprung­li­ga ver­sio­nen av fotona, få sta­tis­tik på ditt kon­to och stöd för HD-kval­ité på de videos du lad­dat upp. Ett Flickr Pro-kon­to kostar $25 per år.

Efter reg­is­ter­ing är det dags att bör­ja lad­da upp dina bilder

Det finns tre oli­ka sätt:

 • Har du endast ett fåtalet bilder bör­jar du lämpli­gast under upload your first pho­tos .
 • Har du mas­sa foton så är det smidi­gare att använ­da sig av pro­gram­met Flickr Uploadr . Det är ett litet pro­gram du installer­ar på din dator (finns både för PC och Mac). På så sätt kan du enkelt väl­ja att lad­da upp hela map­par med foton på en gång genom ett enkelt gränssnitt.
 • Har du redan något bild­hanter­ings-pro­gram som tex Aper­ture , Light­room eller iPho­to så finns det oftast en knapp för att med ett klick lad­da upp val­da bilder direkt till ditt Flickr-konto.

Kreati­va sajter som sök­er på Flickr

Att söka bland foton på Flickr är enkelt gjort, men det finns ändå finns vis­sa begrän­sningar. Men som tur är har några utveck­lare hit­tat kreati­va lös­ningar på det prob­lemet. Nedan finner ni länkar roli­gare alter­na­tiv än Flickrs egna sökning.

 • Findr  — Via Findr sök­er man efter bilder med tag­gar. Väldigt tomt från bör­jan, men gör en sökn­ing så fylls det snabbt upp med material.
 • Flickr Relat­ed Tag Brows­er  — Ett snyg­gt och häftigt sätt att söka efter bilder via Flickr.
 • Wun­der­stock  — Sök efter bilder som är pub­lic domain eller har en CC-licens som får använ­das med länk.
 • Col­r­pickr  — Sök­er på foton efter färgskala som enkelt väljs ut från en färgpalett.
 • Mul­ti­colr  — Ett till färgskale-alter­na­tiv där det finns möj­lighet att ange upp till 10 oli­ka färgskalor. 
 • Retrievr  — Ytterli­gare en sök­funk­tion med hjälp av en färgpalett.
 • bub­blr  — Här kan du själv läg­ga till prat­bub­blor och skri­va in en rolig text till de foton du hittar
 • Wall­pa­pr  — Här är det utsorter­at så du endast sök­er på bak­grunds­bilder (Wall­pa­per). Välj hur mån­ga som ska visas 20, 40 eller 100.

Fler fototjän­ster

För den som av någon anled­ning inte tyck­er Flickr verkar pas­sa dem så finner ni fler bra alter­na­tiv nedan:

Lyc­ka till med näs­ta steg i ditt dig­i­ta­la liv!