Skip to content

Republic / Artiklar /

Artikeln uppdaterad 2020-05-26.
Skriven av Christofer Sandin.

Hur funger­ar domän­er med å, ä och ö i praktiken?

IDN-domän­er kallas de domän­er som innehåller andra teck­en än de klas­siska a‑z och siffror. För oss i Sverige är det givetvis rätt intres­sant efter­som vi har våra egna sven­s­ka teck­en å, ä och ö och tän­ka på i mån­ga ord. Det van­li­gaste är att man helt enkelt plockar bort prickar­na på å, ä och ö – men det finns även möj­lighet att använ­da den rik­ti­ga ter­men i domän­nam­net, så vi tänk­te kika på hur det funger­ar i praktiken.

På Repub­lic sat­te vi nyli­gen ihop ett par tips och några goda råd för de som arbe­tar med gränss­nitts­de­sign. Det är ett ämne som blir mer och mer pop­ulärt, men sam­tidigt finns det mån­ga som inte rik­tigt har grep­pat kon­cepten så vi hop­pas att den lil­la sajten kan kom­ma till använd­ning när man bör­jar brot­tas med GUI-frågor.

Med eller utan prickar?

Vi reg­istr­erade de båda domän­er­na granss​nitts​de​sign​.se och gränssnittsdesign.se för ett tag sedan och tänk­te att de skulle kom­ma väl till pass för den­na sajten. Det abso­lut van­li­gaste valet är att man använ­der domä­nen utan prickar” som huvud­domän men ser till att den andra ock­så funger­ar och skickar folk vidare till huvuddomänen.

Däre­mot kän­des det­ta som ett bra tillfälle att se hur en domän med sven­s­ka teck­en klarar sig på egen hand så vi valde att göra tvärt om. Vi valde gränssnittsdesign.se som huvu­domän och säkrade upp med att göra en redi­rect från den andra domä­nen — det visade sig inte vara helt prob­lem­fritt rent praktiskt.

Oli­ka sätt att koda ett domännamn

Efter­som DNS-sys­temet inte har stöd för inter­na­tionel­la teck­en så används där något som kallas för puny-kod när man ref­er­erar till sådana domän­er. I vårt fall blir den­na xn​-​-grnss​nitts​de​sign​-wnb​.se och rep­re­sen­ter­ar allt­så gränssnittsdesign.se — den­na kan kom­ma till använd­ning vid redi­rects men är även det som visas upp i web­bläsaren i en del fall, men det kom­mer vi till nedan. Webb­si­dan idnkon​vert​er​are​.se är en sven­sk sida för att kon­vert­era IDN-domän­er fram och tillbaka.

I vis­sa fall kan du även behö­va URL-koda din domän, då kan du kan exem­pelvis använ­da Eric Mey­ers kon­vert­er­are för att URL-koda din address.

Redi­rects

Här är en liten sam­manställ­ning på vad vi märk­te som förde­lar och nack­de­lar med att använ­da en så kallad IDN-domän iställer för en van­lig. För att få ompeknin­gen att fungera fick vi köra lite klas­sisk tri­al and error:

Redi­rect med hjälp av .htac­cess funger­ar inte:

Redirect 301 / http://gränssnittsdesign.se/         # fungerar inte
Redirect 301 / http://xn--grnssnittsdesign-wnb.se/  # fungerar inte
Redirect 301 / http://gr%C3%A4nssnittsdesign.se     # verkar fungerar ibland...

Vad funger­ar då?

Bät­tre verkar det med mod_​rewrite och URL-enko­dade domännamn:

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?granssnittsdesign\.se/$ [NC]
RewriteRule ^ http://gr%C3%A4nssnittsdesign.se [R=301,L]

Du kan ock­så göra en redi­rect i PHP om du vill, där vekar det puny-kodade domän­nam­net fungera bäst:

Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://xn--grnssnittsdesign-wnb.se/" );

Sven­s­ka domän­er i praktiken

I Fire­fox, Safari och Chrome skickas man vidare till gränssnittsdesign.se, men i Inter­net Explor­er 7, 8, 9 och 10 skickas man istäl­let till den puny-kodade domä­nen http://​xn​-​-grnss​nitts​de​sign​-wnb​.se/ vilket funger­ar men ser väldigt trist ut. Det­ta kan nog vara en deal­break­er för många.

Inter­net Explor­er 6 klarar inte av domän­er med sven­s­ka teck­en alls, men det är knap­past ett prob­lem längre.

Föru­tom prob­le­men ovan så blir det prob­lem i vis­sa socaila media så som på Face­book och Twit­ter. På Face­book ändras domän­nam­net i mån­ga fall om till http://​xn​-​-grnss​nitts​de​sign​-wnb​.se/ men funger­ar ändå. På Twit­ter kan det bli prob­lem i och med att mån­ga använ­der tjän­ster som gör kortver­sion­er av URL:en och att dessa i sin tur då inte klarar av de sven­s­ka tecknen.

Hur påverkar de sven­s­ka teck­nen sökre­sul­tat och rankn­ing på Google?

Det är mån­ga så kallade SEO-spe­cial­is­ter som undrat över det­ta och slut­sat­sen verkar i alla fall vara att det inte är neg­a­tivt rent rankn­ingsmäs­sigt att använ­da sven­s­ka teck­en. Däre­mot kan omskrivn­ing­sprob­le­men ovan vara lite prob­lema­tiskt för många.

Så, vad skall man välja?

Slut­sat­sen är nog att domän­er med sven­s­ka teck­en funger­ar helt ok” i mån­ga fall, men att det fram­förallt skulle behö­vas lite bät­tre stöd i Inter­net Explor­er om en stor del av webb­plat­sens besökare använ­der den­na brows­er innan det känns som ett klock­rent alternativ.

Att webbtjän­ster som Face­book och Twit­ter kan ha lite prob­lem kan ock­så påver­ka valet beroende på vilken typ av sajt det hand­lar om. Men i de fles­ta fall funger­ar det bra, även om det kan se lite trist ut med en puny-kodad domän i länk­tex­ter eller i adressfältet.