Skip to content

Republic / Artiklar /

Artikeln uppdaterad 2020-05-26.
Skriven av Christofer Sandin.

Kon­sten att skri­va bra e‑post

E‑posten har tag­it över en stor del av kom­mu­nika­tio­nen i mån­ga före­tag. Ändå är det mån­ga som är dåli­ga, eller rättare sagt rik­tigt usla, på att skri­va ett mail på ett par meningar. Här kom­mer några tips på hur du kan bli kom­p­is med den du skriv­er till redan innan du tryck­er på Skic­ka”.

Den kor­ta versionen

Visst kan det vara stres­sigt och visst är vi alla skyldiga till förvir­rande mail då och då, men här finns några tips i kro­nol­o­gisk ord­ning på hur du blir en rik­tig nin­ja på att skri­va tydli­ga, lät­tläs­ta och konkre­ta mail större delen av tiden. Snab­bkursen i punktform:

 • Skriv ett konkret och tydligt ämne
 • Var för­sik­tig med att mär­ka upp mail med flag­gor som !!
 • Använd rätt namn på den du skriv­er till
 • Dela upp oli­ka frå­gor och önskemål i tydli­ga para­grafer eller punklistor
 • Var tydlig och trevlig
 • Läs igenom vad du skriv­it innan du skickar det

För dig som vill ha lite argu­ment så finns det även de konkre­ta tipsen ovan i en lite län­gre ver­sion med kom­mentar­er

Innan du börjar.

Skriv ett konkret och tydligt ämne.

Ämnen som

 • Hej”,
 • En sak …”,
 • ”[tom]”,
 • Re: RE: Sv: sv: hej” 

och lik­nande är helt meningslösa. 

Tänk på att det är den här mening som oftast är den enda som syns i e‑postprogrammet och den mening som används för att överblic­ka inko­r­gen, fram­förallt några dagar senare när man exem­pelvis gör en sökn­ing — utnyt­t­ja den till något vet­tigt.

Konkre­ta och tydli­ga ämnen som: 

 • Upp­dat­er­ad offert för webbprojektet”,
 • Prob­lem med att lad­da upp fil­er på sajten​.se”,
 • Grymt bra jobb med design­pro­jek­tet, här är lite feed­back”, etc. 

är alla rel­a­tivt kor­ta och talar tydligt om vad det hand­lar om. 

En sak till, använd inte svars­funk­tio­nen på ett äldre mail när du vill något helt nytt. Ett brev med ämnet Re: Sv: RE: Offer­ten” läm­par sig säl­lan väl om du är ute efter två nya foton den här gången. 

Var väldigt för­sik­tigt med flag­gor som !!, VIKTIGT och BRÅDSKANDE.

Det finns vis­sa flag­gor och mark­eringar som är tänk­ta att använ­das vid speci­fi­ka tillfällen. Använd dessa med måt­ta och endast då det verk­li­gen är befogat.

Innehåll.

Se till att skri­va rätt namn och sta­va nam­net rätt på den du skriv­er till.

Det är ett arbete på ett par sekun­der att dubbelkol­la så att du stavar mot­ta­garens namn rätt (och det finns oftast rättsta­vat i själ­va e‑postadressen) och är allmänt artigt och trevligt. 

Den­na punkt kanske lig­ger mig var­mare om hjär­tat än andra, efter­som jag bliv­it fel­stavad hela livet, men inte resoner­ar du på sam­ma sätt när du träf­far någon på stan…

Hej Anders!” 

Hej, men jag het­er Andreas, inte Anders.” 

Jasså, men det är väl inte så noga om jag kallar dig Anders istäl­let, eller?” 

Visst, det är kanske ett dåligt exem­pel men det är tyvärr inte så långt bor­ta från hur vis­sa verkar resonera.

Dela upp oli­ka frå­gor och önskemål i tydli­ga para­grafer eller punklistor.

Det blir myck­et enklare för mot­ta­garen att ta till sig infor­ma­tio­nen och fram­förallt blir det större chans att du får svar på alla dina frågor; 

Först skulle vi behö­va ha hjälp med att tit­ta igenom struk­turen på sajten. … 

Vi behöver ock­så nya foton till startsidan. …

Var tydlig och trevlig.

Ber du om hjälp? Har du frå­gor? Vill du kom­ma på en intervju? 

I de all­ra fles­ta fall så är det större chans att du får både ett snab­bare, bät­tre och trevli­gare svar till­ba­ka om du inte inled­er med 

Det funkar inte!!! VARFÖR???!!?”, 

eller något annat som får dig att låta unge­fär lika begå­vad. En häl­snings­fras och en kort intro­duk­tion till prob­lemet eller frå­gan kan göra underverk. 

Försök även att und­vi­ka LÅN­GA STY­CK­ENVER­SALER eller 15 utrop­steck­en. Som socialt beteende kan det kanske jäm­föras med att skri­ka någon i örat när man vill något…

Innan du skickar

Läs igenom vad du skriv­it innan du skickar det.

Tänk själv hur mån­ga mail som du hade slup­pit skri­va och frå­ga vad folk menar om de bara hade var­it lite tydligare. 

Se även till att det du ref­er­erar till är tydligt då Kan du skic­ka fotot?” inte hjälper mot­tageren speciellt myck­et jäm­fört med Kan du skic­ka fotot på sten­byg­gnaden som vi disku­ter­de igår i högre upplös­ning (DSC-0205.jpg)?”.

Det är fak­t­sikt helt otroligt hur mån­ga män­niskor som verkar skic­ka iväg mailen utan att läsa igenom dem en gång i lugn och ro.

Slut­li­gen, läs igenom vad du skriv­it innan du skickar det.

Ja, det är så pass vik­tigt att det får vara med två gånger på listan…

Avs­lut­ningsvis

Visst går jag kanske på lite väl hårt på ett par punk­ter, men tänk vad myck­et tid vi alla kunde spara om vi blev lite bät­tre på att skri­va e‑post. Fram­förallt så kom­mer man väldigt långt med lite sunt för­nuft och en lite lägre puls innan Skic­ka-knap­pen får sig en ordentlig omgång.