Skip to content

Republic / Artiklar /

Artikeln uppdaterad 2021-04-14.
Skriven av Christofer Sandin.

Lis­tor på rätt sätt

Lis­tor gör att innehål­let på din sida blir min­dre kom­pakt efter­som lis­tor och lis­tele­ment har mer vit-utrymme runt sig än ord i ett sty­cke. Om du i ditt sty­cke gör en uppräkn­ing av något slag är det­ta ett teck­en på att du kanske skulle kun­na göra om delar av sty­ck­et till en lista. 


Lis­tor är allt­så utmärk­ta att använ­da på webben då de:

  • är lät­ta att (överblic­ka) skum­ma och skan­na med blicken
  • låter dig kas­ta bort onödi­ga ord 
  • ger sidan ett mer luftigt intryck

(Ser ni vad jag gjorde där?)

Tänk på detta

Enligt boken Sven­s­ka skrivre­gler (utgiv­en av sven­s­ka Språkrådet) finns det ett par sak­er man ska tän­ka på då man skriv­er listor.

  • Utgör del av mening – punkt endast efter sista, inga kom­mate­ck­en eller och” behövs 
  • Bil­dar var­je punkt en mening skall de avs­lu­tas med punkt.
  • Om man vill klargöra rela­tio­nen mel­lan två led kan ett eller info­gas mel­lan elementen.

Ovanstående regler gäller generellt för Sven­s­ka språket men det finns och några andra sak­er du bör tän­ka på när du använ­der lis­tor på webben. 

Lis­tor går snab­bare att läsa om meningsstruk­turen för var­je lis­tele­ment är lika. 

Default-stilen för lis­tor i HTML gör ett mel­lan­rum före lis­tan. Det är bät­tre att det utrym­met tas bort vilket gör att lis­tan inte län­gre fly­ter runt” utan att man tydligt ser att den hänger ihop med föregående stycke.

Pos­tio­nen av punk­ten är ock­så vik­tigt. För att lis­tan skall stå-ut” bäst måste du se till att det finns ett indrag efter punk­ten fram till förs­ta ordet samt att tex­ten, om den löper över två rad­er, inte bör­jar under punk­ten utan får sam­ma indrag som tex­ten på förs­ta raden. Består var­je ele­ment i lis­tan av flera meningar är det vik­tigt att du ska­par lite extra vit-utrymme mel­lan punk­ter­na i listan.

Punk­tlis­tor och num­r­erade listor

Det finns två huvud­sak­li­ga typer av lis­tor: punk­tlis­tor och num­r­erade lis­tor.

Punk­tlis­tor (eller punk­tup­p­ställ­ningar) använ­der du när ord­nin­gen av lis­tele­menten är irrel­e­vant, till exem­pel när du lis­tar oli­ka alter­na­tiv eller gör van­li­ga uppräkningar:

Kon­tak­ta oss genom att:

  • Maila till info@​mindoman.​se
  • Ringa till 031 – 33 44 55
  • Eller besö­ka oss på Södra Ham­n­gatan 12 i Göteborg

Num­r­erade lis­tor använ­der du fram­förallt när du beskriv­er en pro­ce­dur där sak­er ska utföras i en bestämd ord­ning, till exem­pel instruk­tion­er. De kan ock­så använ­das för lis­tor av typen 5 sak­er att tän­ka på vid resa utomlands”. 

Num­r­erade lis­tor ger på så sätt en bra överblick över vad som behöver göras och i vilken ord­ning sak­er ska göras. Då num­r­erade lis­tor är så starkt förknip­pade med steg” är det vik­tigt att du inte använ­der num­r­erade lis­tor för annat än just process­er där ord­nin­gen är av betydelse. 

Om man felak­tigt for­mat­er­ar en lista med alter­na­tiv som en num­r­erad lista kan det upp­fat­tas som att man måste genom­föra alla punk­ter av lis­tan istäl­let för att se det som just alternativ.

Relaterade artiklar