Skip to content

Republic / Artiklar /

Artikeln uppdaterad 2021-04-14.
Skriven av Christofer Sandin.

Några tips för den oer­far­na webbskribenten

En bra skribent blir man inte över en natt. Men genom att föl­ja några enkla grun­dregler kan man kom­ma en bra bit på vägen. Här föl­jer fyra konkre­ta tips för dig som vill höja kval­itén på webb­plat­sens innehåll.

För att bli en framgångsrik för­fattare eller en duk­tig skribent krävs övn­ing, mas­sor av övn­ing och utbild­ning. Sam­ma sak gäller i högs­ta grad även när det gäller att skri­va för webben. Men föl­jande fyra enkla tips hjälper dig att kom­ma en bra bit på vägen. De fokuser­ar mer på utformnin­gen av innehål­let än på innehål­let i sig vilket gör att de är enkla att applicera även för den oer­far­na skribenten.

Skriv infor­ma­ti­va rubrik­er och underrubriker

Rubrik­er, lik­som länkar, drar till sig upp­märk­samhet då en besökare skan­nar sidan och där­för är det vik­tigt att rubrik­er­na på din sida får besökaren att stan­na upp och att de lockar till vidare läs­ning. Av sam­ma anled­ning är det ock­så vik­tigt att rubriken funger­ar självständigt.

En väl­skriv­en och infor­ma­tiv text risker­ar att aldrig bli läst om rubriken inte väck­er till­räck­ligt med intresse för att besökaren ska bör­ja läsa tex­ten. Föru­tom att loc­ka läsaren till själ­va tex­ten ger ock­så huvu­drubriken en överblick över innehål­let på sidan.

Föru­tom huvu­drubriken på sidan är det vik­tigt (speciellt för län­gre sidor) att man även använ­der under­rubrik­er för att avgrän­sa innehål­let i tex­ten. Väl skri­va under­rubrik­er hjälper läsaren att få en överblick av innehål­let på sidan och sät­ter var­je sty­cke i ett sam­man­hang. Under­rubrik­er ger ock­så möj­lighet för besökaren att direkt gå till den del av infor­ma­tio­nen som är av intresse för hon­om eller henne.

En annan pos­i­tiv effekt av att använ­da under­rubrik­er är att de ska­par lite luft i tex­ten vilket gör sidan min­dre kom­pakt och därmed mer lättläst.

Skriv kor­ta sty­ck­en och sty­ck­ein­dela ofta

Ingent­ing skräm­mer iväg besökare mer än sto­ra kom­pak­ta block av text. Öka chanser­na att det du skriv­er blir läst genom att skri­va kor­ta sty­ck­en och sty­ck­ein­dela ofta. På webben är 1 – 3 meningar per sty­cke lagom. Endast en mening i ett sty­cke är fak­tiskt helt ok. Tänk dock på att inte bry­ta för nytt sty­cke mitt i en tankekedja.

Att skri­va kor­ta sty­ck­en är fram­förallt vik­tigt för infor­ma­tion­ssi­dor. För till exem­pel artik­lar och nyhets­brev är sit­u­a­tio­nen annor­lun­da. Även om sty­ck­ein­del­ning ock­så i dessa fall under­lät­tar läs­nin­gen funger­ar det nor­malt bra med lite län­gre stycken.

Skriv länk­tex­ter som tydligt beskriv­er vart länken leder

Se till att dina länk­tex­ter tydligt beskriv­er var dina länkar går. Det­ta bor­de vara självk­lart men fort­farande är det mån­ga som använ­der länk­tex­ter som här”, den­na länk”, läs mer” eller lik­nande gener­iska uttryck. När besökaren skan­nar sidan för att avgöra om han eller hon ham­nat rätt är länkar som läs mer” och klic­ka här” helt meningslösa.

Ex: På mån­ga webb­platser ger man instruk­tio­nen klic­ka här” fram­för länkar­na på sidan, det är helt onödigt så försök att låta bli det. Här är några exem­pel på gan­s­ka dåli­ga länk­tex­ter tagna från en bil­hand­lares webbplats:

  • Öppet­tider klic­ka här
  • Klic­ka här så kan du byta bilmärke.
  • Klic­ka här för att läsa mer.
  • Klic­ka här för att se erbjudandena.
  • Aktuel­la erb­ju­dan­den. Se alla annonser klic­ka här.

Skriv kort­fat­tat

Ta bort all text och onödi­ga ord som bara fyller ut din sida och som hin­drar besökare från att hit­ta den infor­ma­tion som de verk­li­gen behöver. Ta en rejäl koll på ditt innehåll och ta bort den infor­ma­tion som dina besökare varken behöver eller vill veta. 

Går det att skri­va det kortare eller enklare? Gör det! På webben är det nöd­vändigt att leva efter principen less is more”.

To cre­ate con­tent is like run­ning a marathon, but the con­tent itself will be like a sprint: short and punchy.
– McGov­ern, Ger­ry (2006), Killer web con­tent, s. 213

Och, vad det­ta gäller har det inte hänt myck­et sedan 2006

Relaterade artiklar