Skip to content

Republic / Artiklar /

Artikeln uppdaterad 2020-05-26.
Skriven av Christofer Sandin.

Var­för är HTML viktigt?

Idag kan man näs­tan byg­ga vad som helst på webben. Eller rättare sagt, man försök­er byg­ga i prin­cip allt med teknik som är gjord för webben och använ­der inter­net och webben som bas för både infra­struk­tur och presentation.

På mån­ga sätt är det­ta givetvis rik­tigt häftigt, men tyvärr glöm­mer mån­ga av grund­tanken med webben när funk­tion­er och det nya svar­ta pockar på upp­märk­samheten. Grund­tanken med webben är att dela infor­ma­tion, och göra infor­ma­tio­nen till­gäng­lig för män­niskor. Det­ta görs genom att mär­ka upp den med HTML. Svårare än så är det inte.

Men, man behöver inte tum­ma på hur man märk­er upp infor­ma­tio­nen bara för att man vill göra något häftigt. Och man behöver inte göra infor­ma­tio­nen otill­gäng­lig för folk bara för att man vill byg­ga något som ser ut som en app.

Föru­tom ovanstående resone­mang så finns det mån­ga andra aspek­ter som argu­ment för att skri­va bra HTML och byg­ga pro­duk­ter så att dessa är till­gäng­li­ga och skalar både upp och ner.

  • Infor­ma­tio­nen som pub­liceras är till­gäng­lig för alla, även de som behöver lite hjälp för att ta del av den.
  • Nya enheter som smar­ta klock­or är mod­er­na men både min­dre, säm­re och svårare att ha att göra med än dagens dator­er och tele­fon­er. Men bra HTML kom­mer även dessa kun­na visa upp infor­ma­tio­nen på ett bra sätt.
  • Äldre enheter och dator­er kan alltid kom­ma åt infor­ma­tio­nen. HTML är en teknik som per def­i­n­i­tion är bakåtkom­pat­i­bel, så om du skulle behö­va ta del av infor­ma­tio­nen i en äldre enhet så vet du att det fungerar.
  • Nya inter­face som rösti­genkän­ning. Siri, läs upp DN​.se för mig”, Hey Google. Read newyour​times​.com for me.”
  • För inte­grering med andra pro­gram Mån­ga appar och pro­gram använ­der infor­ma­tio­nen som finns pub­licer­ad på webben i ett eget gränss­nitt. Jag tänker på Apples läs­läge i Safari, appar som Instapa­per, Pock­et och Clip­board samt RSS-läsare som sam­lar ihop artiklar.
  • För inte­grering med andra sys­tem och helt andra sak­er. GPS:en i din bil, en Dash­board i ditt CMS eller något helt annat som vi inte vet kom­mer dyka upp ännu.

Några anled­ningar till att inte slar­va med HTML när ni byg­ger näs­ta jät­te­häftigt pro­jekt. Vill ni veta om ni gör ett bra jobb är det bara att lad­da hem Lynx och kolla.