Skip to content

Republic / Design / Gränssnittsdesign

Ett gränssnitt är ett verktyg för att hantera ett system. De tidigaste gränssnitten bestod bara av en grön blinkande markör på skärmen, där användaren förväntades skriva in ett lämpligt kommando.

Snabb­spo­lar vi fram till nutid har vi grafiska gränss­nitt som låter oss scrol­la, zooma, svepa och inter­agera med sys­temet via lät­ta fin­ger­topp­srörelser. Men oavsett hur snyg­ga och fif­fi­ga tekniska lös­ningar man kan byg­ga idag kvarstår grund­principen – att låta använ­daren utföra sina uppgifter med min­s­ta möjli­ga mot­stånd. Oavsett om det gäller att hit­ta öppet­tider för en butik eller bestäm­ma var på last­pla­nen en con­tain­er med kläder skall placeras.

Vi har bl. a ska­p­at gränss­nitt och ikon­er för kom­plexa sys­tem med hun­dratals ikon­er, som exempelvis 

  • Log­i­cas por­taler Rain­dance och Kundreskontra, 
  • des­ig­nat gränss­nitt för Sony­Er­ic­ssons kam­pan­jer med touch­screen-kiosker i butik, och 
  • byg­gt sys­tem som låter Kap­pAhl opti­mera sin con­tain­er­hanter­ing på lastcentralen.
Sofware Design – Novacura Studio Flow
Novacura Studio Flow – Detalj

Gränss­nitts­de­sign för webben

Idag ställs det helt andra krav på ett web­baser­at gränss­nitt jäm­fört med bara ett par år sedan. Nuför­tiden används webben lika ofta på tele­fon­er och plat­tor som på van­li­ga dator­er. Vi har byg­gt web­b­gränss­nitt sedan webbens stenålder, och har även arbe­tat med touch­screens ända sedan de först dök upp på marknaden.

Webbgränssnitt för Lokallots och Maurten Retail

Gränss­nitts­de­sign för touchscreen

Touch­screens fick sitt sto­ra genom­brott med lanserin­gen av iPhone och lik­nande smar­ta tele­fon­er, även om tekniken i sig är bety­dligt äldre. Det finns mån­ga oli­ka typer av skär­mar och teknik bakom, och alla har sina för- och nack­de­lar när det gäller betrak­t­ningsvinkel, ljusstyr­ka och hur man inter­ager­ar med dem.

Kund­case: Design av touch­screen-inter­face för brandbilar

Autokaross i Flo­by byg­ger skräd­darsy­d­da räddnings­for­don utrustade med den senaste tekniken. For­don som används av nöj­da kun­der i hela Nor­den. Repub­lic har till­sam­mans med före­taget Mar­tins­son Elek­tron­ik tag­it fram en mod­ern manöver­pan­el med touch­screen-teknik för att styra sak­er i en brand­bil som pump­mo­tor, vat­ten­tillförsel, extra­belysningar osv.
Läs mer om det­ta upp­draget under Kund­case »