Skip to content

Republic / Design / Ikoner och illustrationer

Ikoner och illustrationer är närbesläktade, men inte riktigt samma sak. En ikon representerar alltid någonting, som en applikation eller en funktion i ett gränssnitt. En illustration däremot, kompletterar oftast någonting, som en artikel eller ett koncept.

Ikon­er

En vik­tig del i arbetet med grafiska gränss­nitt är ikon­de­sign. Väl des­ig­nade ikon­er under­lät­tar förståelsen, ska­par ett enklare och renare gränss­nitt och för­bät­trar användarupplevelsen.

En vek­to­ril­lus­tra­tion är skalbar och myck­et använd­bar, men skall man göra rik­tigt små ikon­er och behål­la kvalitet och tyd­lighet måste man rita dem pix­el för pix­el. Här är ett exem­pel på ett ikon-pro­jekt som vi nyli­gen avslutade:

Kund­case: Ikon­er för NovaCura

NovaCu­ra är expert­er inom affärssys­tem och process­för­bät­tring. Deras verk­samhet­som­rå­den är huvud­sak­li­gen pro­duk­tion, dis­tri­b­u­tion och service/​underhåll samt ekono­mi.

De behövde hjälp med att ta fram mod­er­na och till­ta­lande ikon­er för sina oli­ka app­lika­tion­er, som skall visu­alis­era och matcha de tekniskt avancer­ade lös­ningar­na. Föru­tom app­lika­tion­sikon­er behövdes även en upp­sät­tning ikon­er med gemen­sam look and feel” att använ­das i deras processverk­tyg Flow.

Läs mer om upp­draget under Kundcase »

Illus­tra­tioner

Ibland vill kun­den ha något som verk­li­gen lyfter fram och poängter­ar bud­skapet. I mån­ga fall funger­ar fotografi­et utmärkt, andra gånger är illus­tra­tio­nen bät­tre lämpad.

Illus­tra­tioner är oftast upp­byg­g­da av vek­tor­grafik. Det med­för att man kan ändra stor­leken utan kvalitets­för­lus­ter; från vis­itko­rt till stor­tavlor. Där­för är illus­tra­tio­nen ett rik­tigt bra sätt att byg­ga före­tagsi­den­titet och kan med fördel använ­das på webben, i tryck och i pre­sen­ta­tion­er. Vi har bland annat gjort illus­tra­tioner till en bok om banksäk­er­het, en bild­bank för före­tagsp­re­sen­ta­tion­er och kat­e­gori­bilder för studentrabatter. 

Ibland är det bät­tre att pre­sen­tera mate­r­i­al i form av rörlig grafik och video, för att till exem­pel för­ty­dli­ga process­er eller fån­ga besökarens upp­märk­samhet. Vi gör ani­ma­tion­er i Flash som lyfter allt mate­r­i­al. Illus­tra­tioner och ani­ma­tion­er pas­sar även rik­tigt bra ihop när det gäller att förstär­ka budskap.

Infographics för Novacura
Illustrationer för Novacura och Göteborgs Tekniska Collage
Illustrationer för Gemalto och Privat hobbyprojekt

Så gjordes bilderna till den här sajten

Här visar vi hur de tecknade bilderna runt om på sajten är skapade. Det finns också en video som visar hela processen från start till mål, och lite tips och tricks för den som är intresserad.