Skip to content

Republic / Design / Webbdesign

Förutom att webbsidor skall vara informativa och visuellt tilltalande lägger vi stort fokus på detaljer som ikoner och navigation för att våra produktioner skall vara genomtänka och lättanvända in i minsta detalj.

Form­språket på webben växlar snabbt vad det gäller tren­der och mode, men för oss är det vik­ti­gaste att det finns en struk­tur­erad idé bakom var­je design­lös­ning. Pro­duk­tion­er­na skall givetvis kän­nas mod­er­na och tid­sen­li­ga, men sam­tidigt så pas­sar inte alla form­språk i alla sit­u­a­tion­er så det gäller att hit­ta rätt för var­je indi­vidu­ellt projekt.

Webben måste ses som en av flera mark­nad­skanaler, och måste samver­ka med övrig kom­mu­nika­tion. Vi ser alltid till att föl­ja kun­dens befintli­ga grafiska pro­fil och form­språk, men i mån­ga sit­u­a­tion­er måste pro­filen anpas­sas något för att kom­ma till sin rätt i oli­ka media. Oftast står vi för hela den kreati­va processen men ibland samar­be­tar vi även med reklam- och PR-byråer om kun­den önskar.

Vi har haft gläd­jen att få arbe­ta med mån­ga intres­san­ta webbpro­jekt de senaste åren. De roli­gaste pro­jek­ten är de där vi var­it med och hjälp till under hela processen, från kon­cept och skiss­er till slut­giltig design och pub­licer­ing. Nedan ser ni några upp­drag vi gjort den senaste tiden:

Maurten
Göteborgs Tekniska Collage
Mr Bear Family

Övri­ga tjänster

Mån­ga som kom­mer till oss frå­gar om tjän­ster som kanske inte är direkt kop­plade till själ­va webbpro­jek­tet ini­tialt, men ändå vik­ti­ga i det lån­ga lop­pet. Vi erb­jud­er oftast inte dessa tjän­ster sep­a­rat, men för våra kun­der kan vi även hjäl­pa till med;

  • Nyhets­brev via e‑post, där vi kan hjäl­pa till med både skräd­darsy­d­da mal­lar, sys­tem som håller ord­ning på adress­er och kam­pan­jer, samt sta­tis­tik och uppföljning.
  • Sök­mo­torop­ti­mer­ing (SEO), alla våra pro­jekt är gjor­da efter de rek­om­men­da­tion­er som finns för att byg­ga sök­mo­torvän­li­ga webb­platser. Det­ta i sig ger van­ligtvis myck­et bra rank­ing på exem­pelvis Google, men ger även en myck­et bra bas för att aktivt arbe­ta vidare med så kallad sök­mo­torop­ti­mer­ing om så önskas — vi hjälper till med allt det tekniska. Vill ni dessu­tom köpa annonser och göra kam­pan­jer så har vi goda rela­tion­er med några av lan­dets mest merit­er­ade före­tag inom detta.
  • Analys och utvärder­ing av webb­plat­sen när webb­plat­sen är lanser­ad, där vi arbe­tar med exem­pelvis Google Ana­lyt­ics och andra analysverktyg.
  • Inte­gr­era tjän­ster från tred­je part så som Face­book och Twitter.