Skip to content

Illustrationer och webb för Edig


Edig är en kunskapsplattform med syfte att höja digitaliseringskompetensen i industrin. Vi på Republic har byggt och förfinat sajten i omgångar, och bland annat lagt till funktioner för utomstående krönikörer och möjlighet för alla utbildare att skapa sina egna utbildningsmoduler.


Kund:RISE och GTC

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar de till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Projektet Edig drevs av GTC – Göteborgs Tekniska College

Isometrisk 3D:Illustrationer

Illus­tra­tioner­na till Edig är ska­pade som vek­tor­grafik, vilket innebär att de kan skalas upp och ner utan någon kvalitets­för­lust. På så sätt kan de använ­das både i små vari­anter på sajten, men ock­så på sto­ra vepor på mäs­sor och lik­nande.

Efter­som de fles­ta bilder­na är gjor­da som isometrisk 3D är det lätt att kom­bin­era dem till nya illus­tra­tioner. Om man kikar noga ser man att flera ele­ment återkom­mer på oli­ka ställen i bilderna.

Avskalat och enkelt:Läroplattform

På edig​.nu pub­licer­ar både före­tag, skolor och organ­i­sa­tion­er regel­bun­det artik­lar om dig­i­talis­er­ing inom indus­trin. Artik­lar­na sorteras i ämne­som­rå­den och kom­plex­itet, och bil­dar på så sätt en kun­skaps­bank för de som vill lära mer om exem­pelvis arti­fi­ciell intel­li­gens eller addi­ta­tiv tillverkning.

Målgruppen är medarbetare inom svensk industri t ex operatörer, underhållstekniker, produktionstekniker i företag, ledning och olika utbildningsaktörer.

– Karin Wilson, projektledare för edig.