Skip to content

Ikoner för NovaCura


När man skall ta fram ett par ikoner för samma sak finns det mycket att tänka på. Det kan vara olika program i en programsvit, olika funktioner inom samma gränssnitt eller olika delar av ett företag som skall hålla ihop visuellt. Här tittar vi på hur vi tog fram nya ikoner för NovaCura.


Kund:NovaCura

NovaCura är experter inom affärssystem och processförbättring. Deras verksamhetsområden är huvudsakligen produktion, distribution och service/underhåll samt ekonomi.

De behövde hjälp med att ta fram mod­er­na och till­ta­lande ikon­er för sina oli­ka app­lika­tion­er, som skall visu­alis­era och matcha de tekniskt avancer­ade lös­ningar­na. Föru­tom app­lika­tion­sikon­er behövdes även en upp­sät­tning kon­sekven­ta ikon­er att använ­das i deras processverk­tyg Flow.

NovaCu­ra hade även önskemål om att kun­na använ­da app­lika­tion­sikon­er­na i andra sam­man­hang som tryck­sak­er, vepor och filmer. Där­för gjordes all grafik som vek­tor­grafik i Adobe Illus­tra­tor, så att slut­lever­ansen (föru­tom själ­va ikon-fil­er­na) var orginal som kan skalas upp utan några kvalitetsförluster.

Flow är ett pro­gram för att ska­pa process­flö­den på en enkelt och intu­itivt sätt, i en vy som påmin­ner om ett rit­pro­gram. Som ikon ska­pade vi där­för en halvt utrul­lad rit­ning, med processpi­lar som är på väg vidare ut från ritningen.

De process­er man ska­par i app­lika­tio­nen skall ju senare ske in real life vid exem­pelvis order­hanter­ing eller pro­duk­tion. Vi lade ock­så till en pen­na för att få en känsla av att använ­daren ska­par något eget, och för att få en bät­tre kom­po­si­tion i ikonen.

Texo är en inte­gra­tionsplat­tform, och är bety­dligt mer abstrakt att visu­alis­era. Vi skissade på oli­ka idéer med pilar och flö­den som sam­man­fo­gades, men det var svårt att tol­ka ikon­er­na och de blev för akademiska. Vi valde istäl­let att åter­vän­da rit­nings-idén från Flow, men med ett kug­ghjul som sym­bol­is­er­ar den automa­tiska processen. Det syns tydligt att app­lika­tion­er­na till­hör sam­ma svit, men gör helt oli­ka saker.

Utöver dessa ska­pade vi även en ikon för mobi­la enheter, som ock­så fick vara gan­s­ka abstrakt efter­som den skall kun­na täc­ka in ett antal möjli­ga använd­ning­som­rå­den. Som sym­bol för enkel­het och lät­thet valde vi en fjäder. Ljussät­tning och per­spek­tiv valdes i enlighet med rik­tlin­jer­na för Android-gränss­nit­tet efter­som pro­gram­met i huvud­sak kom­mer att använ­das på sådana enheter. Vi ritade ock­så en allmän webb-ikon med sam­ma processpi­lar runt en jord­glob, samt en dokument-symbol.

Ikon­er­na kom­plet­ter­ades ock­så med avskalade kon­tur-vari­anter som används på fotografi­er och annan grafik där man vill vara mer subtil.

Det behövdes även nya, enhetli­ga, ikon­er för använd­ning i Flow. Då man kan skala gränss­nit­tet steglöst (för att få en bra överblick) krävdes det att ikon­er­na var enkla och tydli­ga. Vi arbe­tade med att ge var­je ikon en tydlig egen färg och siluett, så att man lätt skall kun­na särskil­ja dem från varan­dra även i väldigt utzoomade lägen där de bara blir några pixlar stora.

Under hösten 2014 tog vi fram ett antal illus­tra­tioner för använd­ning i pre­sen­ta­tion­er och mark­nads­föring. Dessa sym­bol­is­er­ar NovaC­uras oli­ka fokus-seg­ment, samt de män­niskor som arbe­tar inom dessa. Illus­tra­tioner­na är anpas­sade för ett delvis omdes­ig­nat form­språk med en plattare och mod­ernare känsla. Vi håller sam­tidigt på att upp­dat­era övri­ga ikon­er och illus­tra­tioner i enlighet med detta.

Både vi och kun­den är väldigt nöj­da med det färdi­ga arbetet, och vi ser fram emot att se ikon­er­na imple­menter­ade i de skarpa pro­gram­varor­na framöver.