Skip to content

E-handel för nästa generations sportdryck


Under hösten 2016 började vi arbeta med ett de roligaste projekten vi gjort.

Det är en e-handelslösning för Maurten där vi tillsammans med Forsman & Bodenfors designat och byggt en webbplats med en integrerad webbshop. Vi har även byggt integrationen mot affärssystemet Microsoft Dynamics NAV som Endeavor har hand om.


Kund:Maurten

Maurten, som uttalas som det svenska namnet Mårten för den som undrar, är en svensk start-up som sedan starten 2015 tagit fram en ny typ av sportdryck för högpresterande idrottare. I mars 2017 lanserades den på den europeiska marknaden och under september 2017 så öppnades även försäljning i USA.

Pro­duk­ten

Kon­ceptet är ett ener­gi­t­ill­skott med väldigt hög kon­cen­tra­tion av kol­hy­drater som kap­slas in i hydro­gel, vilket i sin tur gör att den passer­ar magen utan att stäl­la till med de prob­lem som van­li­ga sportdryck­er och ener­gi­t­ill­skott ställer till med. När hydro­ge­len passer­at magen lös­es den upp när den når tar­mar­na, och då kan kol­hy­dra­ter­na snabbt och effek­tivt tas upp av kroppen.

Resul­tatet är ett högre och snab­bare ener­gi­t­ill­skott med min­dre prob­lem. Nyfiken? Kol­la in videon som förk­larar konceptet.

Design

När vi tog fram en design för webb­plat­sen hade vi fått ta del av det kon­cept och de rik­tlin­jer som F&B hade tag­it fram för Mau­rten och dess produkter.

Tydli­ga rik­tlin­jer för myck­et svart och vitt, spars­makat med färg, en typografi som prä­glas av det tys­ka typ­snit­tet DIN samt mängder av fina foton från Norges häfti­ga natur där fram­förallt de sven­s­ka elitlö­par­na Isabel­la Ander­s­son och Mustafa Mohammed var med.

Från vår sida så har vi lagt myck­et fokus på att byg­ga ett robust ramverk med en rad mod­uler som alla baseras på ett par oli­ka grid-sys­tem, anpas­sade för oli­ka sto­ra skärmy­tor. Det gör att webb­plat­sen blir enkel att använ­da men även enkel att arbe­ta med. Finess­er som fokus­punk­ter, som används vid bildbeskärn­ing av sam­ma bild för oli­ka for­mat, och en hårt styrd typografi gör redak­törens arbete enklare och snab­bare sam­tidigt som det ger ett snyg­gt och kon­sekvent resultat.

Wireframes för olika enheter

Vad är vik­tigt vid e‑handel?

Vad det gäller e‑handelslösningen är det myck­et som skall fungera för att ge kun­der­na en en bra köpup­plevelse. Dessa punk­ter har vi valt att fokusera på i det här projektet:

 • Mobi­lan­pass­ning
 • Tydlig pro­duk­t­p­re­sen­ta­tion med fina bilder och de få ingre­di­enser­na i fokus
 • Över­skådlig och enkel varuko­rg och check out-process
 • Enkel betal­ning
 • E‑postbekräftelser och kvitton
 • Möj­lighet att ska­pa ett kon­to för ännu enklare köp näs­ta gång

Sedan är det även en rad med sak­er som måste fungera bakom kulis­ser­na, där några av de vik­ti­gaste inkluderar:

 • Inte­gra­tion med affärssystem
 • Pre­stan­da
 • Struk­tur­erad data för god index­ering hos Google
 • Skat­tere­gler för oli­ka mark­nad­er och scenarios
 • Frak­tkost­nad­er
 • Över­sät­tning av material

Lis­tan kan givetvis göras ännu längre…

Hur som helst har det var­it ett nöje att arbe­ta med alla inblandade och fram­förallt de härli­ga och trevli­ga per­son­er­na på Mau­rten. Vi är vis­serli­gen generellt bort­skäm­da med trevli­ga kun­der, men det är den här typen av pro­jekt som gör att det är skoj att dri­va ett före­tag som får vara med och peta i myck­et och i mån­ga detaljer.

Teknik

Vi behövde ett Con­tent Man­age­ment-sys­tem (CMS) och en flex­i­bel och anpass­nings­bar e‑handelslösning och valet föll på Craft och Craft Com­merce.

I alla år har vi valt att arbe­ta med sys­tem som ger oss fria hän­der gäl­lande slutre­sul­tatet. Det är vik­tigt att vi kan styra HTML, CSS och JavaScript så som vi vill och Craft har visat sig vara ett rik­tigt bra alter­na­tiv. Fram­förallt erb­jud­er sys­temet en stor flex­i­bilitet, ett trevlig gränss­nitt för redak­tör­erna och ett myck­et bra språkstöd.

Kom­bin­er­at med Craft Com­merce får man även en inte­gr­erad webb­shop från sam­ma tillverkare. I mån­ga fall och i andra kon­stel­la­tion­er är det oli­ka avsän­dare på CMS och e‑handelslösning och ibland kan det­ta stäl­la till prob­lem, men här blir e‑handelslösningen istäl­let en naturlig del av systemet.

Resul­tat

Jo, sedan elitlö­pare bör­jade använ­da Mau­rtens pro­duk­ter under 2016 så har bland annat de senaste vin­nar­na i alla de sto­ra mara­ton­lop­pen med start i Berlin och New York under 2016, till Tokyo, Boston och nu senast i Lon­don och New York 2017 har alla sprun­git med hjälp av Mau­rten. Imponerande!

Även om vi tvin­gats lära oss mer om VAT och Sales tax, exportre­gler och bok­föring än vad vi van­ligtvis skulle anse vara sunt för en dig­i­tal design- och teknikbyrå så ser vi fram emot kom­mande utmaningar, nya mark­nad­er och pro­duk­ter samt att få byg­ga vidare på den bas vi nu lanserat.