Skip to content

Illustrationer för den smarta fabriken


Tillsammans med Göteborgs Tekniska College (GTC) har vi under våren 2017 arbetat med ett projekt som heter Smarta Fabriker.

Under arbetsnamnet döljer sig både en fabrik med riktiga industrirobotar, virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR) och en massa andra intressanta initiativ.


Kund:Göteborgs Tekniska College

Göteborgs Tekniska College är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Bolaget ägs gemensamt av Volvo Group och Volvo Cars tillsammans med Göteborgs Stad.

Den smar­ta fab­riken tar form

Pro­jek­tet syf­tar fram­förallt till att inspir­era och utbil­da dagens unga om vad det innebär att job­ba inom indus­trin idag, när det hand­lar om rob­o­tar, dig­i­talis­er­ing och ny teknik snarare än den klas­siska bilden av någon som står vid ett löpande band och manuellt mon­ter­ar fysiska objekt.

Ett samar­bete mel­lan sko­la och näringsliv och en plat­tform för att ska­pa kom­pe­tens och spri­da kun­skap om indus­triell dig­i­talis­er­ing. Pro­jek­tets mål är att med stu­den­ter, han­dled­da från före­tag, byg­ga två minifabriker.

Det häfti­ga är att pro­jek­tet även byg­ger upp en rik­tig liten fab­rik­er med indus­triro­b­o­tar, automa­tis­er­ing och allt som hör till dagens smar­ta fabrik.

Idag står fab­riken på Lind­hol­men men det går även att beskå­da och job­ba med fab­riken med hjälp av VR, AR och genom att använ­da kameror och funk­tion­er i van­li­ga mobil­tele­fon­er. Pla­nen är att kon­ceptet skall stäl­las ut på både Uni­ver­se­um i Göte­borg och Balt­haz­ar i Skövde.

Illus­tra­tioner

En stor del av vårt arbete är de uni­ka illus­tra­tioner som tag­its fram för att använ­das i både mark­nads­föring, pre­sen­ta­tion­er samt i pro­jek­tets app. Alla illus­tra­tioner baseras på hur den rik­ti­ga fab­riken ser ut och funger­ar, och är gjor­da i isometrisk 3D” som känns både lek­fullt men sam­tidigt tekniskt relevant.

Samarbetet med Republic har varit mycket bra under hela projektet och vi är mycket nöjda med resultatet.

– Johan Bengtsson, Teknisk utvecklingschef på GTC