Skip to content

Touchscreen för tandkirurger


Osstells “IDx” är en så specialiserad produkt att de flesta inte ens vet att sådana finns. Den använder ultraljuds-pulser för att mäta stabiliteten på tandimplantat, och är alltså ett hjälpmedel för tandkirurger att följa upp läkningsprocessen efter en operation. Hela enheten styrs via en pekskärm där vi på Republic har designat gränssnittet från grunden.


Kund:Osstell

Osstell tillverkar instrument för dental diagnostik. Med deras produkt kan tandkirurger avgöra statusen hos ett tandimplantat. Osstell har sitt huvudkontor i Göteborg och ett dotterbolag i USA. Företaget är aktivt genom distributörer över hela världen.

Det är en spän­nande utman­ing att arbe­ta med så nis­chade pro­duk­ter med speci­fi­ka använd­ning­som­rå­den, och se till att hela processen från upp­start, mät­ning, och hanter­ing av patient­da­ta blir så enkel och smidig som möjligt för kirur­gen som skall använ­da instru­mentet i sin vardag.

Vi tyck­er ock­så att det är extra roligt att Osstell tog hjälp av duk­ti­ga industridesign­ers för att ska­pa en pro­dukt som känns mod­ern, snygg och genomtänkt hela vägen.