Skip to content

Design av touchscreen-interface för brandbilar


Att ta fram ett nytt gränssnitt är alltid en utmaning. När man skall byta ut 50 mekaniska knappar mot en ny touchscreen och samtidigt förbättra förutsättningen för de som arbetar på räddningsfordon börjar det bli riktigt intressant. Här berättar vi om hur vi tog fram en ny modern manöverpanel.


Kund:Autokaross Rescue Systems

Autokaross Rescue Systems är Nordens ledande leverantör av skräddarsydda brand- och räddningsfordon. Bilarna är utrustade med den senaste tekniken och man strävar efter minimal miljöpåverkan med miljövänliga tillverkningsprocesser och materialval.

Touch­screen för brandbilar

Autokaross i Flo­by byg­ger skräd­darsy­d­da räddnings­for­don utrustade med den senaste tekniken. For­don som används av nöj­da kun­der i hela Nor­den. Repub­lic har till­sam­mans med före­taget Mar­tins­son Elek­tron­ik tag­it fram en mod­ern manöver­pan­el med touch­screen-teknik för att styra sak­er i en brand­bil som pump­mo­tor, vat­ten­tillförsel, extra­belysningar osv.

Tidi­gare sköttes det­ta genom en manöver­pan­el med fysiska knap­par längst bak i for­donet. Med en mod­ern skärm­baser­ad lös­ning öpp­nades nya möj­ligheter att fören­kla process­er och ge en bät­tre överblick vid stres­si­ga sit­u­a­tion­er och gav Autokaross möj­lighet att erb­ju­da nya tilläg­gstjän­ster, som stöd för hjälp­funk­tion­er, diag­nos­tik över aktuell data osv.

Brandbild med monterad panel längst bak.

Ett förs­ta steg i pro­jek­tet var att kat­e­goris­era meny­valen så det blev ett så kallat hän­delse­baser­at sys­tem. Det­ta innebar att det förs­ta valet brand­per­so­n­en gör är att väl­ja upp­dragstyp, t.ex. om det är ett räddnings- eller branduppdrag. 

Efter det­ta visas sedan endast de funk­tion­er man behöver ha till­gång till vid det aktuell­ta upp­draget. Det­ta ger ett snab­bare, över­skådli­gare och ett mer intu­itivt använ­dar­gränss­nitt, något som upp­skat­tas myck­et i en arbetssi­t­u­a­tion där var­je sekund kan vara kritsk. 

Det var även väldigt vik­tigt att hål­la gränss­nit­tet extra tydligt och spars­makat då det är ett arbetsverk­tyg som kom­mer befn­na sig i rök och damm och ofta nav­ig­eras med handskar.

Ikoner och detaljer

En tidig idé var att alltid visa krit­sk infor­ma­tion på ett och sam­ma ställe oavsett upp­dragskarak­tär, i det­ta fal­l­et gäller det pumptryck före och efter pump, antalet liter vat­ten i tanken, mäng­den skumvät­s­ka osv.

När det gäller varningar av oli­ka slag ombads vi häm­ta inspi­ra­ton från ett fly­g­plans cock­pit där sys­temet vid mul­ti­pla varningar gör ett automa­tiskt val där min­dre krit­sk infor­ma­tion under­trycks i syfte att min­imera stress och lyf­ta fram det för stun­den vik­ti­gaste problemet.

Sys­temet har tag­its emot väl på mark­naden och vår förhopp­n­ing är att det kom­mer under­lät­ta brand­män­nens vardag och att Autokaross fort­sät­ter att leda utveck­lin­gen med ett gott resul­tat där alla i samhäl­let gyn­nas av en trygg och effek­tiv räddningstjänst.