Skip to content

Republic / Passion / Filosofi

Det går att publicera information på internet på en mängd olika sätt idag. Eftersom antalet sätt att både publicera och att ta del av information ökar kontinuerligt, och då det är omöjligt att veta vad som gäller om två år, är det viktigt att bygga webbplatser som är så tillgängliga som möjligt och som fungerar på så många olika enheter och plattformar som möjligt.

Med dagens teknik och de webb­stan­dards som finns kan vi kon­struera webb­platser som funger­ar lika bra oavsett om använ­daren har en PC, en Mac eller en Android-tele­fon, använ­der Win­dows, Mac OS eller Lin­ux. Vi utveck­lar alla nya pro­jekt enligt gäl­lande webb­stan­dards och ser till att de funger­ar bra.

Vi utveck­lar struk­tur­erade webb­si­dor som är använd­bara för alla män­niskor inklu­sive dem med ned­satt syn eller andra funk­tion­shin­der. Till­gäng­lighet är alltid en vik­tig para­me­tern när vi pub­licer­ar information.

Idag använ­der ock­så fler och fler män­niskor Inter­net på tele­fon­er och läs­plat­tor, vilket med­för att pub­licer­ing av infor­ma­tion på rätt sätt aldrig har var­it vik­ti­gare än nu. Efter­som vi arbe­tar enligt webb­stan­dards sep­a­r­erar vi design och pro­gramkod från innehål­let och har där­för ett enormt för­språng nu när webben även är mobil.

Tyck­er du att det­ta låter intres­sant och vill ha lite fler kon­tre­ta exem­pel på vad webb­stan­dards och till­gäng­lighet gör för din webb­plats hit­tar du mer inforam­tion i vår artikel Vilken affärsnyt­ta finns det med webb­stan­dards och till­gäng­lighet?

Läs mer om våra tjänster: