Skip to content

Republic / Utveckling / Mobilanpassade lösningar

Sättet vi använder våra telefoner och datorer förändras i rasande takt. Idag är det lika vanligt, och till och med ännu vanligare i vissa sammanhang, att använda mobilen för att kolla upp något på internet som att sätta sig framför en dator.

Alla nya pro­jekt byg­gs givetvis med det­ta i tankar­na, men vi kan ock­så anpas­sa en befintlig webb­plats så den funger­ar bra även på smar­ta tele­fon­er och dator­plat­tor. Vi har även byg­gt appar för iPhone och iPad så om det skulle vara ett intres­sant kom­ple­ment till er dig­i­ta­la strate­gi tar vi gär­na en dia­log.

När man pratar om mobi­la lös­ningar för webben menar man ofta en rad oli­ka sak­er. Vi hjälper till att reda ut vilken lös­ning som är bäst för våra kunder.

En webb­plats som anpas­sar sig beroende på vad besökaren använ­der för enhet.

Ett sätt är att anpas­sa desig­nen beroende på vilken enhet som besökaren har. Det­ta har på senare tid kom­mit att få nam­net respon­siv design, vilket helt enkelt innebär att desig­nen anpas­sar sig som en respons på vil­ka förut­sät­tningar som besökarens enhet ger möj­lighet till. Det enklaste exem­plet på oli­ka förut­sät­tningar är oli­ka stor­lek på skär­men.

En respon­siv design innebär mån­ga förde­lar. Det är exem­pelvis endast en ver­sion av webb­plat­sen som behövs hål­las upp­dat­er­ad och det är väldigt smidigt att ha en lös­ning som anpas­sar sig efter sit­u­a­tio­nen och pre­sen­ter­ar innehål­let på det bäs­ta tänkbara sätt utifrån besökarens förut­sät­tningar vid just det tillfäl­let.

För att se ett exem­pel på hur en respon­siv design funger­ar kan ni bara kol­la på den här sidan, repub​lic​.se, på en tele­fon, en surf­plat­ta och på en tra­di­tionell dator. Då ser ni sam­ma innehåll men att desig­nen och pre­sen­ta­tio­nen av innehål­let anpas­sas för var­je enhets förde­lar och begränsningar.

Pro­gres­sive Web Apps (PWA) — en web­bapp som även funger­ar när du är offline

Idag är det även möjligt att byg­ga en app med webbteknik som går att installera på både dator­er och tele­fon­er. Det gör att man får en ikon på hem­skär­men, den funger­ar offline och funger­ar i prin­cip som en van­lig app.

På gott och ont behöver man inte gå via Apples App Store eller Googles Play Store för att installera en PWA, men det gör även att man inte kan säl­ja den på sam­ma sätt som en app som är utveck­lad endast för iOS eller Android. Den sto­ra förde­len är att man inte behöver utveck­la flera oli­ka ver­sion­er av appen och att alla fak­tiskt kan använ­da sam­ma app, oavsett tele­fon och operativsystem.

En tra­di­tionell app för iPhone/​iPad och Android

I vis­sa fall är en rik­tig app helt enkelt det bäs­ta valet. Om enkel­het, smidighet och genom­slagskraft är det vik­ti­gaste så kan en app vara helt rätt väg att gå. Det är även en bra väg om det finns intresse av att säl­ja slutre­sul­tatet efter­som både Apple och Google har sina respek­tive mark­nad­splatser för appar där man som pro­du­cent även får hjälp med att hantera själ­va köpen och den ekonomiska delen av projektet.

Läs mer om våra tjänster: