Skip to content

Republic / Utveckling / Webbutveckling

Vi producerar webbplatser efter skräddarsydda önskemål. Vi har utvecklat, installerat, testat och förkastat åtskilliga publiceringssystem under åren för att hitta våra favoriter.

I vår värld finns det fruktansvärt många olika förkortningar så som HTML, CSS, PHP, XML och SQL. Det kommer även nya så gott som dagligen medan andra försvinner.

Eftersom vi har en gedigen teknisk kompetens så behöver våra kunder inte oroa sig för alla bokstavskombinationer och akronymer eftersom vi kan förklara, informera och hjälpa till med att välja rätt lösning för just deras projekt. Det medför en trygghet för våra kunder och gör att de kan känna sig säkra på att ha en lösning som de kan växa i under flera år.

Förståelse för webben och inter­net i stort

Det går att utveck­la för webben i en mängd oli­ka tekniker, men slutre­sul­tatet är alltid HTML, CSS och JavaScript. 

När man arbe­tar med inter­net och utveck­lar för webben är det vik­tigt att verk­li­gen förstå grun­der­na och hur webben hänger ihop. Repub­lic har arbe­tat med inter­net sedan 1994 och vi har en rik­tigt gen­uin förståelse för hur tekniken funger­ar och var­it med medan den utvecklats.

Vi utveck­lar struk­tur­erade webb­platser baser­ade på webb­stan­dards som är använ­darvän­li­ga för alla män­niskor, inklu­sive dem med ned­satt syn eller andra funk­tion­shin­der. Infor­ma­tio­nen är seman­tiskt upp­märkt vilket ger en sta­bil bas att stå på.

Publiceringssystem i vår smak

I de allra flesta fall blir resultatet en webbplats som bygger på Content Management System (CMS) som Craft, Statamic eller ExpressionEngine. Anledningen är att de är flexibla, säkra och mycket uppskattade bland våra kunder.

En mycket stor fördel med alla dessa system är att de även är utbyggbara med egna moduler. Det ger oss möjlighet att skräddarsy funktionalitet i samma gränssnitt som används för att redigera det övriga innehållet på webbplatsen. Kombinationen av ett solitt publiceringssystem med all basfunktionalitet och möjligheten att komplettera med kundspecifika moduler är en riktigt bra kombination.

De CMS som vi använder är flex­i­bla, säkra och myck­et upp­skat­tade bland våra kunder.

– Christofer Sandin

Möj­lighet att byg­ga ett helt anpas­sat system

I mån­ga fall finns det myck­et att vin­na på att använ­da ett pub­licer­ingssys­tem i bot­ten. Men, i vis­sa fall behöver man skräd­darsy så gott som hela app­lika­tio­nen och då är det bät­tre att läg­ga tiden på att byg­ga pré­cis de delar som behövs.


Vi är duk­ti­ga på att utveck­la spe­cialan­pas­sade sys­tem som kan använ­das på intranät eller över webben när stan­dard­lös­ningar inte räck­er till. I de fles­ta fall kan en spe­cial­lös­ning spara in mån­ga arbet­stim­mar på gan­s­ka kort tid efter­som den lös­er just det prob­lem som kun­den har. 

Vi har däre­mot inga ambi­tion­er att t ex ta fram ett nytt bok­föringssys­tem för småföre­ta­gare, det finns det mån­ga andra som gör. Vad vi gillar är att lösa konkre­ta prob­lem för våra kun­der som inte går att köpa över disk.

Tvättstugetider på webben

Ett bra exempel på ett system som är byggt från grunden är Tvättstugetid. Det är ett litet system som gör det möjligt för hyresgäster att boka och hålla ordning på sina tvättider via webben eller mobilen.

Tjänsten löser ett specifikt problem, och löser det bra! Tjänsten har nu varit i drift ett par år och i dagsläget är det många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som hittat dit och som använder tjänsten för både tvättsugan, gemensamma lokaler och övernattningslägenheter.

Containerhanteringssystem för KappAhl

För några år sedan kom KappAhl till oss och berättade om hur deras vardag ser ut på lastplan med containers som skall tömmas, flyttas och fyllas på med kläder innan nästa leverans.

För att få bättre överblick och möjlighet till ännu bättre planering så byggde vi en webbaserad lösning som gör att både KappAhl, deras trafikledare och lastbilschaufförerna får en bättre vardag. Via webben eller med hjälp av SMS kan man nu flytta containers planera leveranser och hela tiden ser alla inblandade en uppdaterad vy över lastplanen.

Systemet hjälper KappAhl att hålla ordning på containers med hjälp av bl.a. SMS för att minimera onödiga flyttkostnader.

Referenser

  Wingårdhs

  wingardhs.se
  Republic fick i uppdrag av Wingårdh Arkitektkontor att bygga ett nytt CM-system och bygga om och förfina deras webbplats så att den skulle fungera på både surfplattor och datorer.

  Webb för Göteborgsvarvet

  goteborgsvarvet.se
  Republic fick förtroendet att designa och bygga Göteborgsvarvets nya webbplats, samt ytterligare ett antal webbplatser för mindre lopp och events.

Läs mer om våra tjänster: